Διαδικτυακή Πύλη

Το ΙΝ.ΑΠ. έχοντας εμπειρία στη συμβουλευτική ατόμων, τα οποία είτε βιώνουν την ανεργία και τον εργασιακό αποκλεισμό είτε επιθυμούν την επαγγελματική τους εξέλιξη και έχοντας παράλληλα γνώση στον τομέα της οργάνωσης των επιχειρήσεων, κατεύθυνε τη δράση του στην προώθηση στην απασχόληση μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανέργων.
Η εμπειρία του από την υλοποίηση προγραμμάτων Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κατέδειξε ότι βασική δυσκολία για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας αποτελεί η έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης ως προς τις παρουσιαζόμενες θέσεις εργασίας.
Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα Διαδυκτιακή Πύλη (Portal) για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τελικά την προώθηση στην απασχόληση.
Η παρούσα υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους επισκέπτες, είτε έχουν δημιουργήσει λογαριασμό είτε όχι.
Χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να είναι:

 • Άνεργοι που αναζητούν εργασία
 • Εργαζόμενοι που επιδιώκουν βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης ή επαγγελματική εξέλιξη
 • Εργοδότες που αναζητούν προσωπικό για την επιχείρησή τους
 • Άνεργοι, εργαζόμενοι, εταιρείες και λοιποί ενδιαφερόμενοι που αναζητούν πληροφοριακό υλικό σε θέματα απασχόλησης και χρήσιμα εργαλεία ή οδηγούς σύνταξης βιογραφικών σημειωμάτων και συστατικών επιστολών, συνέντευξης επιλογής, μεθόδων εύρεσης εργασίας κ.α.

Ανά κατηγορία οι ηλεκτρονικές λειτουργίες που προσφέρει η υπηρεσία διαφοροποιούνται. Συγκεκριμένα,

Οι ηλεκτρονικές λειτουργίες που παρέχονται στους υποψήφιους εργαζόμενους είναι:

 • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης του βιογραφικού τους στο μητρώο του συστήματος.
 • Δυνατότητα προσδιορισμού των απαιτήσεων της προς αναζήτηση θέσης εργασίας ως προς τη γεωγραφική περιοχή εργασίας, την ειδικότητα, το είδος, τη σύμβαση απασχόλησης κλπ.
 • Εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποίησης με e-mail ή και SMS όταν εισάγεται στο σύστημα από υποψήφιο εργοδότη, αγγελία που είναι συμβατή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλλά και με τις απαιτήσεις του.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτημάτων που σχετίζονται με την προσπάθειά του για ανεύρεση εργασίας, και τα οποία θα προωθούνται για απάντηση στον καθορισμένο από το ΙΝ.ΑΠ. υπεύθυνο προώθησης στην απασχόληση.
 • Βοήθεια με τη χρήση οδηγού στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα καταχωρημένα στοιχεία στο μητρώο του υποψηφίου, ενσωματώνονται στο βιογραφικό αυτόματα.
 • Ενημέρωση για τα προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιηθούν στην περιοχή τους και δυνατότητα on-line έκφρασης ενδιαφέροντος συμμετοχής σ' αυτά.

Οι ηλεκτρονικές λειτουργίες που παρέχονται στους υποψήφιους εργοδότες είναι:

 • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης του προφίλ της εταιρίας στο μητρώο του συστήματος.
 • Δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών για πρόσληψη προσωπικού στις οποίες μπορούν να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας όπως ενδεικτικά τη γεωγραφική περιοχή εργασίας, την ειδικότητα, το είδος, τη σύμβαση απασχόλησης, την απαιτούμενη εμπειρία, σπουδές, ξένες γλώσσες κλπ.
 • Εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποίησης με e-mail ή και SMS όταν εισάγεται στο σύστημα από υποψήφιο εργαζόμενο, βιογραφικό που είναι συμβατό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταχωρημένων αγγελιών της εταιρίας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του portal σε επισκέπτες χωρίς την ανάγκη εγγραφής. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται η ευκαιρία:

 • Περιήγησης σε πληροφοριακές σελίδες του portal
 • Παρουσίασης των ιστοσελίδων του φορέα
 • Προβολής σελίδων βοήθειας στη χρήση του portal
 • Πληροφόρησης για θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, όπως προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να ξεκινήσουν στο επόμενο διάστημα, εθνική νομοθεσία κλπ.
 • Χρήσιμων συνδέσμων σε εξωτερικούς ιστότοπους

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα λογαριασμό, να εκτελέσουν αναζητήσεις με τον περιορισμό όμως ότι το αποτέλεσμα των αναζητήσεων δεν περιέχει στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας.